Japania hybridinä yläkoululaisille

Laanilan koulu on tänä syksynä ensimmäisenä oululaisena yläkouluna tarjonnut oppilaille mahdollisuuden opiskella japania B2-kielenä eli kahdeksannella luokalla aloitettavana valinnaisaineena. Opetus järjestetään yhteisopettajuutena aineenopettaja Tuuli Kämpin ja pedagogisena tukena toimivan, kieltenopettajakoulutuksen omaavan Tapio Lindholmin kesken. Kahden opettajan malli on uusi lähestymistapa, jolla on jatkossa tarkoitus mahdollistaa laajempi kielivalikoima oppilaille ja etäämpänä sijaitseville kouluille. Kahden opettajan opetusjärjestelyyn on saatu tukea Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluilta sekä Opetushallituksen rahoittamalta Aasian ja Afrikan kielten hankkeelta.

Kieliasultaan ja kirjoitusmerkistöltään niin erilaisen kielen opiskelussa halutaan varmistaa oppilaalle osaamisen ja oppimisen kokemukset. Oppilaan opiskelumotivaation kannalta on erityisen tärkeää, että opettaja tai tässä tapauksessa opettajat, pystyvät tarjoamaan oppijalle riittävän tuen. Oulussa halutaan mahdollistaa nuorille mahdollisimman monipuoliset eväät tulevaisuuden opintoihin ja työelämään. Japanin ohella kiina ja arabia ovat perinteisten kieliopintojen rinnalle hyviä valintoja, kertoo kehittäjäopettaja Sanna Heinonen.

Yhteistyö opettajien välillä on lähtenyt käyntiin sujuvasti. Yhteisopettajuus on ollut käytännössä edellytys japanin oppituntien sujumisen kannalta, Tuuli Kämppi ja Tapio Lindholm toteavat.  Luokassa läsnä olevan opettajan rooli on ollut oleellinen oppilaiden osallistamiseksi. B2-kielen tavoitteiden saavuttaminen ja arvioiminen – varsinkin suullisen osaamisen kannalta – jäisi täysin vajaaksi ilman luokassa olevaa pätevää opettajaa. Keskustelu ja ryhmän yhteinen työskentely jäisi käytännössä syntymättä, jos luokassa ei olisi pedagogista asiantuntijaa luomassa yhteistyön edellytyksiä. Edes japanin kielitaito ei ole välttämätöntä luokassa olevalla opettajalla, sillä tarkoitus on ollut nimenomaan tarjota oppilaille keinoja uuden kielen oppimisen tehostamiseksi ja tavallaan oppia kieltä heidän kanssaan. Kahden opettajan malli on myös poistanut etäopetuksesta luentomaisuuden ja auttanut räätälöimään opetuksen yksittäiselle ryhmälle sopivaksi.

Hybridiopetus sanana on valitettavasti saanut etäopetusaikana ikävän merkityksen kuormittavana työmuotona, jossa opettaja joutuu tarjoamaan opetusta yhtä aikaa sekä etänä että läsnä oleville oppilaille. Pyrimme tällaisella tietoverkkoja hyödyntävällä yhteisopettajuudella saamaan termille jotain positiivisiakin merkityksiä, Lindholm kertoo.

Edellä kuvattu hybridiopetus on pelastus pienten paikkakuntien vieraiden kielten opetukselle. Etenkin Suomessa perinteisesti harvinaisempia kieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, ei välttämättä voida tarjota edes Oulun kokoisessa kaupungissa ilman hybridiopetusta. Aiemmin marginaalissa olleiden kielten opetuksen tarjoaminen antaa myös monille syrjäytymisuhassa oleville merkityksellisiä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia, ja voi parhaassa tapauksessa olla yksittäisille oppilaille koulussa pitävä tekijä.

Hybridiopetus on ollut tilaisuus oppimiseen myös meille opettajille. Monia toimintatapoja on tullut kokeiltua, ja hyviksi koetut ovat jääneet jatkuvaan käyttöön. Mahdollisuuksia löytyy oppiessa koko ajan lisää, ja tällä hetkellä tuntuu, että vain taivas on rajana, Kämppi ja Lindholm hehkuttavat.

Kämppi ja Lindholm ovat tehneet yhteistyötä tuntien suunnittelussa, ja työtavat ovat muotoutuneet lukukauden edetessä. Kämppi hoitaa kielenasiantuntijana opetuksen Helsingistä käsin ja Lindholm tarjoaa paikan päällä Oulussa oppilaille tukea opiskelussa kielenopettajan pedagogisia keinoja käyttäen. Opetus toimii Teams-alustan kautta, jolloin pystytään hyödyntämään monipuolisesti erilaisia aineistoja, kuten  video- ja äänitiedostoja. Oppilaat ovat yhdessä luokkatilassa, josta he ovat yhteydessä Helsinkiin konferenssimikrofonin ja ryhmää kuvaavan kameran avulla Oppilaat käyttävät oppikirjaa ja vihkoa, omia tietokoneita ei tarvita. Lindholm ohjaa luokassa ryhmätyöt ja keskustelut. Hän pyrkii siihen, että oppilaat avaisivat suunsa ja kysyisivät, välillä kysyen itsekin asioita, joiden arvelee oppilaita kiinnostavan tai mietityttävän.

Sanna Heinonen
Kehittäjäopettaja
Oulun kaupunki, perusopetus

Vaasan kansainvälisyyspäivillä 2021

vaasa_2                

Aasian ja Afrikan kielten hankkeen edustajat osallistuivat Yleissivistävän ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäiville Vaasassa 11. – 12.11.2021. Päivät toteutettiin Vaasan kaupungin, Vasa övningsskolan, Åbo Akademin, Opetushallituksen ja osallistujien yhteistyönä. Tapahtuman teemana oli ”Kuinka kauas kuulun?” Koulujen ja päiväkotien kansainvälistä toimintaa pohdittiin erityisesti oppilas- ja opiskelijakeskeisyyden, yhdessä tekemisen ja tasa-arvon näkökulmista. Åbo Akademin tiloissa järjestetyn tilaisuuden avasi kaupunginjohtaja Tomas Häyry. Kahden aurinkoisen päivän aikana saimme osallistua kiinnostaviin luentoihin ja monipuolisiin työpajoihin. Vaasan kaupungin iltavastaanottoa Taidehallissa emännöi sivistystoimenjohtaja Christina Knookala.
 

Info Torilla hankkeen toimintaa olivat esittelemässä koordinaattori Päivi Siltala-Keinänen ja japanin kielen koordinaattori Takae Takanen Helsingin kielilukiosta, kiinan kielen koordinaattori Markus Kytölä Espoonlahden lukiosta sekä Oulun kaupungin perusopetuksen kehittäjäopettaja Sanna Heinonen. Tilaisuudessa hanketta edusti myös Tampereen kaupungin perusopetuksen kielten ja kansainvälisyyden koordinoiva opettaja Outi Verkama. Kansainvälisyyspäivien osanottajia kiinnostivat erityisesti verkostoitumismahdollisuudet sekä hankkeen uudet oppimateriaalit, jotka on linkitetty blogiin maksuttomasti käytettäviksi. Uusia oppimateriaaleja on tulossa lisää keväällä 2022. Hankkeen valtakunnallinen seminaari järjestetään huhti-toukokuun vaihteessa Tampereella Torni-hotellissa.

vaasa_2021jpg

KIELIPROFIILILLA NOSTETAAN LAAJAN JA MONINAISEN KIELITAIDON PROFIILIA

Syksyllä 2021 otetaan käyttöön lukion uudet opetussuunnitelmat. LOPS 2019 -perusteissa kieliaineissa merkittävä uudistus oli kieliprofiili. Kieliprofiili on opiskelijan henkilökohtainen työkalu kielitaidon ja kielenoppimisen seurantaan ja näkyväksi tekemiseen. Kieliprofiilin avulla opiskelija voi tuoda esiin omaa kielenoppimistarinaansa, esitellä eri kielten taitojaan sekä pohtia itselleen merkityksellisiä syitä kehittää kielitaitoa.

Kieliprofiilin lähtökohta on monikielisyys; meillä kaikilla on omat äidinkielemme, olemme opiskelleet koulussa kieliaineita ja tiedonalakohtaisia kieliä ja käytämme arjessamme kieliä sikin sokin. Harrastuksissa ja muissa vapaa-ajan puuhissa omaksumme tai päämäärätietoisemmin kasvatamme kielitaitojamme, oli kyse sitten golftermeistä tai k-popista. Oman kielellisen ja kulttuurisen pääoman pohdinnoista jatketaan ystäväpiirien, suvun, harrastuksien ja koulukavereiden kieliin ja kulttuureihin, jolloin keskiöön asettuvat moninaiset yhteisömme. Arjen vuorovaikutuksessa keskusteluun sujahtaakin sanoja useista eri kielistä keskustelukumppaneiden kielirepertuaarista riippuen. Kolmanneksi näkökulmaksi voisi mainita tulevat kielitaidot, unelmat ja tavoitteet – minkä kielen aloitan seuraavaksi?

Aasian ja Afrikan kielille on pyritty etsimään kouluissa jalansijaa jo pidemmän aikaa. Opiskelijamäärät ovat yhä pieniä, tarjontakin vähäistä. Vaikka kielille saatiin oma paikka jo edellisiin vuoden 2015 lukion opetussuunnitelmien perusteisiin, opetuksen tarjonta on edelleen usein kiinni hankerahoituksesta ja koulutuskentän yksityisistä toimijoista. Erilaisia malleja ja polun raivauksia tarvitaan. Aasian ja Afrikan kielille on pyritty saamaan näkyvyyttä myös ylioppilaskirjoituksissa, mutta tavoitteen toteutuminen häämöttää vielä kaukaisuudessa.

Aasian ja Afrikan kielten opetuksessa kieliprofiili tarjoaa työkalun paitsi kielten opetukseen myös koulun ulkopuolella hankitun osaamisen ja asiantuntijuuden esiin tuomiseen. Japanin, kiinan, korean ja arabian kieliä valitaan usein kiinnostuksesta kulttuuriin tai kulttuurituotteisiin (manga, k-pop ja muut), mitä kielikokeet eivät mittaa. Lisäksi kieliprofiili tarjoaa materiaalia tarkastelemaan Aasian ja Afrikan kielten oppimista mm. kielikasvatuksen, kansainvälisyysosaamisen ja työelämän kielitaitotarpeiden näkökulmasta.

Jatkossa lukion päättyessä opiskelijoilla on käsissään paitsi ylioppilastodistus, myös opiskelijan omaa monikielisyyttä peilaava kieliprofiili. Kieliprofiili on työkalu, jonka avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa opiskelijoiden moninaiset kielitaidot riippumatta siitä, onko kieltä opiskeltu koulussa, harrastusten kautta tai muuta kautta.

Joten sinulle, opettaja, tahtoisimme sanoa: hyödynnä kieliprofiilia, jotta tutustut opiskelijan rikkaaseen kielimaisemaan kielihistorioineen, vahvuuksineen, kehittämisen kohteineen, kaikkineen.

Ja sinulle, opiskelija, tahtoisimme sanoa: osaat kieliä. Kaikesta kielitaidosta ei voi saada todistusta. Hyödynnä kieliprofiilia, jotta pääset tuomaan esille kaikkea mahdollista kielitaitoa, jota sinulla on – vähäistäkin. Me tarvitsemme kaikkea kielitaitoasi!

Tutustu kieliprofiilin tukimateriaaliin osoitteessa www.kieliprofiili.com ja tule mukaan kehittämään kieliprofiilikäytäntöjä Facebookissa! https://www.facebook.com/groups/kieliprofiili

Suunnittelija Karoliina Inha
Opetusneuvos Anu Halvari
Opetushallitus